Συμμόρφωση με το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 3471/2006

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.2 του Ν. 3471/2006 (όπως έχει τροποποιηθεί), η WINET HELLAS τηρεί ειδικό κατάλογο (Μητρώο) με τις ενεργές συνδέσεις (τηλεφωνικούς αριθμούς) σταθερής τηλεφωνίας των συνδρομητών της, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για σκοπούς απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, νομικού ή φυσικού προσώπου, που σχετίζεται επαγγελματικά με σκοπούς διαφήμισης. Επισημαίνεται ότι στο αντίγραφο του Μητρώου που διαβιβάζεται σε κάθε ενδιαφερόμενο καταχωρείται μόνο ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός και όχι το ονοματεπώνυμο ή άλλα στοιχεία του πελάτη.

Το Μητρώο, που αποστέλλεται από τη WINET HELLAS στους ενδιαφερόμενους έχει μέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος 30 ημέρες. Η ευθύνη αναζήτησης επικαιροποιημένου Μητρώου και η ορθή χρήση του βάσει του Νόμου, ανήκει στον αιτούντα.