ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Η χρήση των υποδομών και των δικτύων της WINET HELLAS, υπόκειται στην παρακάτω Πολιτική Αποδεκτής χρήσης, η αθέτηση της οποίας μπορεί να οδηγήσει σε άμεση αναστολή ή τερματισμό των υπηρεσιών του Πελάτη. Στους όρους αυτούς υπόκειται κάθε πελάτης, χρήστης ή συνδρομητής ανεξαιρέτως, καθώς και οποιοσδήποτε τρίτος κάνει χρήση των παρεχόμενων από την WINET HELLAS υπηρεσιών, συστημάτων ή του δικτύου της.
 2. Οι παρακάτω όροι βρίσκονται πάντοτε αναρτημένοι και επικαιροποιημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της των υπηρεσιών winet.gr.
 3. Η WINET HELLAS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί απροειδοποίητα τους όρους της παρούσας.
 4. Το δίκτυο της WINET HELLAS μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για έννομες ενέργειες. Απαγορεύεται η μετάδοση, διανομή, αποθήκευση οποιουδήποτε υλικού μέσα από το δίκτυο της WINET HELLAS ή οποιουδήποτε τμήματός του, κατά παράβαση της κείμενης ελληνικής, ευρωπαϊκής και/ή διεθνούς νομοθεσίας. Η απαγόρευση αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά: υλικό υποκείμενο σε πνευματική ιδιοκτησία, υλικό νομίμως θεωρηθέν ως απειλητικό ή ανήθικο, υλικό προστατευμένο από εμπορικό ή βιομηχανικό απόρρητο, υλικό για το οποίο δεν έχει προηγουμένως δοθεί η σχετική άδεια χρήσης του, ασχέτως ή μη εάν ο χρήστης γνώριζε το περιεχόμενο του υλικού, την σχετική νομοθεσία ή τη μετάδοσή του.
 5. Ο Πελάτης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί εν γνώσει του τις υπηρεσίες για τη μετάδοση ηλεκτρονικών ιών (computer viruses) για τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που είναι δυσφημιστικό, προσβλητικό, υβριστικό, άσεμνο, απειλητικού χαρακτήρα, ή που μπορεί να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή περιττό άγχος, ή ενθαρρύνει συμπεριφορές για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων, ή για την αποστολή του εν λόγω υλικού σε πίνακες ανακοινώσεων ή ομάδες συζητήσεων με τρόπο που συνιστά παράβαση ή παραβίαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου, επιχείρησης ή WINET HELLAS (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας).
 6. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η WINET HELLAS δεν είναι σε θέση να ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που διέρχονται μέσω του δικτύου της και ότι η ίδια δεν παρακολουθεί ή δεν ασκεί οποιονδήποτε έλεγχο στη σύνταξη των πληροφοριών που διέρχονται από αυτό. Ο Πελάτης αναγνωρίζει επιπλέον ότι η WINET HELLAS με το παρόν αποκλείει κάθε ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε εκπομπή ή λήψη πληροφοριών οποιουδήποτε είδους, ή την ακρίβεια του περιεχομένου τους, ή την κρυπτογράφηση πληροφοριών και δεδομένων.
 7. Ο Πελάτης απαγορεύεται να παραβιάσει ή να προσπαθεί να παραβιάσει την ασφάλεια συστημάτων ή του δικτύου. Οποιαδήποτε παραβίαση μπορεί να οδηγήσει σε ποινική ή αστική ευθύνη προς τον Πελάτη.
 8. Η WINET HELLAS θα διερευνήσει οποιεσδήποτε τυχόν παραβιάσεις και θα συνεργαστεί με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, εφόσον υπάρξει υπόνοια ποινικής παράβασης. Παραδείγματα παραβιάσεων συστημάτων ή δικτύων περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:
 9. Μη εξουσιοδοτημένη παρακολούθηση ή πρόσβαση ή χρήση δεδομένων, δικτύων ή συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε προσπάθειας να ανιχνευτεί (scanning, probing) ή δοκιμαστεί η ευπάθεια ενός συστήματος ή δικτύου, ή να παραβιαστεί η ασφάλεια ή τα μέτρα πιστοποίησης χωρίς την κατάλληλη άδεια.
 10. Παρεμβολή ή διακοπή ή απενεργοποίηση των υπηρεσιών οποιουδήποτε χρήστη, εξυπηρετητή ή δικτύου χρησιμοποιώντας μέσα που συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε υπερφόρτωση, flooding, mail­bombing, επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (denial­of­service attacks), κ.α.
 11. Αποστολή, αποθήκευση ή διανομή ιών, worms, Trojans, malware ή οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο λογισμικό, επιβλαβές για οποιοδήποτε δίκτυο ή σύστημα.
 12. Πλαστογράφηση ή μεταβολή οποιουδήποτε πακέτου κεφαλίδων TCP/IP ή οποιουδήποτε τμήματος κεφαλίδων email και λοιπών δικτυακών πακέτων.
 13. Απόπειρες παράκαμψης ή τροποποίησης οποιασδήποτε μεθόδου μέτρησης ή χρέωσης της υπηρεσίας.
 14. Η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία απαγορεύεται ρητά. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να θεωρηθούν ανεπιθύμητα, εκτός εάν όλοι οι παραλήπτες έχουν επιλέξει ρητώς να λαμβάνουν ανάλογα μηνύματα από τον αποστολέα, ή αναμένουν τη λήψη ανάλογων μηνυμάτων από αυτόν.
 15. Όλα τα μηνύματα email που αποστέλλονται χρησιμοποιώντας την υπηρεσία πρέπει να περιλαμβάνουν μία έγκυρη διεύθυνση απάντησης (Reply­To) υπό τον έλεγχο του Πελάτη. Οι κεφαλίδες των μηνυμάτων email δεν θα πρέπει να λείπουν, να είναι ακατάλληλες ή πλαστές. Οι παραλήπτες θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητήσουν τη διακοπή περαιτέρω αλληλογραφίας από τον Πελάτη και, σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Πελάτης θα πρέπει να σεβαστεί εγκαίρως το αίτημα αυτό και να διακόψει την αποστολή μηνυμάτων email προς τον παραλήπτη.
 16. Ο Πελάτης δεν θα πρέπει να διαφημίζει οποιοδήποτε υλικό που φιλοξενείται στα συστήματα ή στο δίκτυο της WINET HELLAS, χρησιμοποιώντας ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα ταχυδρομείου.
 17. Η εγκατάσταση ή χρήση εξυπηρετητή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με ανοιχτό relay (open relay mail server), ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να προωθεί μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε απροσδιόριστο αριθμό προσώπων, απαγορεύεται ρητά.
 18. Το δίκτυο της WINET HELLAS μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Πελάτη για να αποκτήσει πρόσβαση σε άλλα δίκτυα σε όλο τον κόσμο και ο τελικός χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται με τις πολιτικές ορθής χρήσης της WINET HELLAS και των άλλων δικτύων. Επιπλέον, ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τα δημοσιευμένα πρωτόκολλα Internet και όλες τις σχετικές οδηγίες και πρότυπα. Σε περίπτωση που οι επικοινωνίες του Πελάτη δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα αυτά, ή εάν ο Πελάτης κάνει αλόγιστη χρήση του δικτύου της WINET HELLAS εις βάρος της WINET HELLAS, πελατών της ή τρίτων, η WINET HELLAS διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τις επικοινωνίες του Πελάτη, έως ότου ο Πελάτης συμμορφωθεί με τα εν λόγω πρότυπα ή πρωτόκολλα ή παρέχει λύσεις αποδεκτές από την WINET HELLAS σχετικά με τη μελλοντική χρήση των υπηρεσιών του.
 19. Ο Πελάτης εγγυάται για την ορθότητα και ακρίβεια των προσωπικών, εταιρικών και φορολογικών του στοιχείων προς την WINET HELLAS, είναι δε υπεύθυνος για τη σωστή και άμεση ενημέρωσή τους κάθε όποτε χρειάζεται. Πλαστές ή ψευδείς πληροφορίες που αφορούν σε αιτήσεις, συμβόλαια, συμβάσεις, οικονομικά στοιχεία, πιστωτικές κάρτες, τραπεζικούς λογαριασμούς ή οποιοδήποτε άλλο υλικό προς τη WINET HELLAS, απαγορεύεται ρητά.
 20. Οποιαδήποτε απόπειρα να παρακαμφθούν οι Όροι Χρήσης ή η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης της WINET HELLAS ή οποιαδήποτε άρση ή απαγόρευση κατά οποιουδήποτε συστήματος ή υπηρεσίας της WINET HELLAS, απαγορεύεται ρητά.
 21. Οι χρήστες ­ συνδρομητές των υπηρεσιών της WINET HELLAS, οφείλουν να αναφέρουν άμεσα στην WINET HELLAS κάθε περιστατικό που υπέπεσε στην αντίληψή τους και ενδέχεται να προκαλέσει πρόβλημα στα συστήματα της WINET HELLAS στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό της και στην εν γένει απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών που αυτή παρέχει.
 22. Η WINET HELLAS διασφαλίζει το δικαίωμα του Συνδρομητή να διατηρεί εμπιστευτικό και απόρρητο τον χαρακτήρα των επικοινωνιών του σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 23. Τα Προσωπικά Δεδομένα του Συνδρομητή και των τυχόν Χρηστών συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται η WINET HELLAS, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των Υπηρεσιών καθώς και την ταυτοποίηση των χρηστών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. H WINET HELLAS δικαιούται να διαβιβάζει τα Προσωπικά Δεδομένα στις αρμόδιες αρχές στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος (π.χ. άρση απορρήτου) καθώς και σε συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής της σχέσης με το Συνδρομητή ή για στατιστικούς λόγους. H WINET HELLAS δικαιούται επίσης, με τη συγκατάθεση του Συνδρομητή, να επεξεργάζεται  ή και να ανακοινώνει Προσωπικά Δεδομένα του σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών της. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο Συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και έκφρασης αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 24. Ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να δηλώσει προς τη WINET HELLAS ότι δεν επιθυμεί να δέχεται γενικώς κλήσεις για διαφημιστικούς σκοπούς.
 25. Αποδέκτες των δεδομένων του Συνδρομητή είναι η WINET HELLAS καθώς και τυχόν τρίτος Φορέας και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στο οποίο η WINET HELLAS υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, βάσει συγκατάθεσης του Συνδρομητή, νόμου ή δικαστικής απόφασης ή στα πλαίσια παροχής των Υπηρεσιών (ενδεικτικά εμπορικοί συνεργάτες, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών σχετικά με τυχόν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω των οποίων εξοφλούνται οι λογαριασμοί κ.ο.κ.).
 26. Η WINET HELLAS, στα πλαίσια της τήρησης από την ίδια ή/και τρίτους Φορείς, δημόσιων τηλεφωνικών καταλόγων, έντυπων ή/και ηλεκτρονικών, για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών στο κοινό, επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα του Συνδρομητή (ήτοι ονοματεπώνυμο/επωνυμία, πατρώνυμο, διεύθυνση/έδρα) ή/και τα αποστέλλει σε τρίτους Φορείς για τον σκοπό αυτόν, εφόσον ο Συνδρομητής δεν εκφράσει αντίρρηση, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
 27. Σε περίπτωση λύσης της παρούσας η WINET HELLAS έχει το δικαίωμα να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα του Συνδρομητή του μέχρι το τέλος της περιόδου διακράτησης που προβλέπει η νομοθεσία ή της περιόδου εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθούν νομίμως οι χρεώσεις ή να επιδιωχθεί η πληρωμή τους.
 28. Κάθε μεταβολή Τιμοκαταλόγου δημοσιεύεται και εφαρμόζεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Οι εκάστοτε αλλαγές στον Τιμοκατάλογο αναρτώνται στην ιστοσελίδα της WINET HELLAS (www.winet.gr).
 29. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να πληρώσει στη WINET HELLAS, είτε προκαταβολικά, είτε μετά την παροχή των Υπηρεσιών, εφόσον χρεώνονται, το κόστος του τυχόν Εξοπλισμού, το πάγιο μηνιαίο τέλος, τις χρεώσεις χρήσης των Υπηρεσιών, τα σχετικά με τη Σύνδεση τέλη (π.χ. σύνδεσης, μεταβίβασης, αλλαγής προγράμματος, αποσύνδεσης, επανασύνδεσης) ή/και χρεώσεις που αφορούν ειδικές συνθήκες (π.χ. τέλος εκπρόθεσμης εξόφλησης λογαριασμού, χρέωση διαχείρισης εταιρικών συνδέσεων), καθώς και τις χρεώσεις για τυχόν πρόσθετες Υπηρεσίες που αναλυτικά αναφέρονται σε ξεχωριστή αίτηση ενεργοποίησης πρόσθετων υπηρεσιών ή στον Τιμοκατάλογο. Ο Συνδρομητής επιβαρύνεται με το Φ.Π.Α. στον οποίο υπόκεινται τα παραπάνω ποσά καθώς και με το τέλος συνδρομητών τηλεφωνίας, όπως προσδιορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
 30. Η WINET HELLAS παρέχει στο Συνδρομητή λογαριασμό µε το ελάχιστο επίπεδο αναλυτικής χρέωσης όπως εκάστοτε ορίζεται. Ο Συνδρομητής δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει εγγράφως την µη παροχή αναλυτικής χρέωσης.
 31. H WINET HELLAS κατά την κρίση της έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Συνδρομητή την καταβολή εγγύησης οποιασδήποτε μορφής για την ενεργοποίηση ή επανασύνδεση της Σύνδεσης, το ύψος της οποίας θα διαμορφώνεται αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και της ισχύουσας πολιτικής της WINET HELLAS.
 32. Η WINET HELLAS δικαιούται επιπρόσθετα ή εναλλακτικά των παραπάνω εγγυήσεων, να απαιτήσει την πληρωμή των λογαριασμών μέσω πιστωτικής κάρτας γνωστής ελληνικής ή διεθνούς τράπεζας ή μέσω άλλου ανάλογου μέσου πληρωμής.
 33. Οι λογαριασμοί της WINET HELLAS εκδίδονται μηνιαία. Η έκδοση του λογαριασμού δύναται να μην πραγματοποιηθεί, εάν η συνολική τρέχουσα οφειλή είναι έως και πέντε (5) ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση ο λογαριασμός θα εκδοθεί συνολικά τον αμέσως επόμενο μήνα. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να πληρώσει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού, ή εντός του διαστήματος που ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, είτε μετρητοίς, είτε με άμεση χρέωση μέσω πιστωτικής κάρτας, τραπεζικού λογαριασμού είτε με πληρωμή σε κατάστημα της WINET HELLAS ή τρίτου συνεργαζόμενου Φορέα (πχ. Τράπεζα, ταχυδρομείο) ή άλλου παρόμοιου τρόπου, όπως η WINET HELLAS καθορίσει.
 34. Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι κάθε συγκεντρωτικός λογαριασμός, μηνιαίος λογαριασμός ή τα σχετικά στοιχεία που τηρούνται από τη WINET HELLAS μηχανογραφικά σε ηλεκτρονικό κέντρο και που θα περιλαμβάνουν το ποσό από τη χρήση των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο ως και τις λοιπές επιβαρύνσεις, θα αποτελούν πλήρη απόδειξη της οφειλής του.
 35. Ο Συνδρομητής είναι ο αποκλειστικός υπόχρεος για την εξόφληση του λογαριασμού, καθώς και ο εγγυητής, εάν υπάρχει, χωρίς να απαιτείται ειδική έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς να δικαιούται να προβάλει ένσταση.
 36. Όλα τα ποσά που παραμένουν απλήρωτα για περισσότερες από πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού, καθίστανται τοκοφόρα με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας υπολογιζόμενο από την ημερομηνία που το ποσό κατέστη ληξιπρόθεσμο μέχρι την ημερομηνία καταβολής του.
 37. Σε περίπτωση πληρωμής του λογαριασμού μέσω τρίτου συνεργαζόμενου Φορέα, ουδεμία ευθύνη φέρει η WINET HELLAS για τυχόν επιπλέον επιβάρυνση ή για το χρόνο ενεργοποίησης και τη λειτουργία τυχόν πάγιας εντολής πληρωμής.
 38. Ο Συνδρομητής ευθύνεται για την εξόφληση του λογαριασμού για τις Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν ακόμα και αν οι Υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
 39. Η WINET HELLAS θα προσφέρει τις Υπηρεσίες χωρίς διακοπή, εκτός από μια χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες μηνιαία και προγραμματισμένη έτσι ώστε να προκαλεί τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση στους Συνδρομητές, διάστημα κατά το οποίο η παροχή Υπηρεσιών θα διακόπτεται, εφόσον απαιτείται, για την εκτέλεση τυχόν εργασιών συντήρησης. Εάν η διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών διακοπεί για λόγο αποκλειστικής υπαιτιότητας της WINET HELLAS και πιο συγκεκριμένα εάν το Σύστημα αδυνατεί να παρέχει Υπηρεσίες προς οποιονδήποτε Συνδρομητή, για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ωρών και δεκαπέντε (15) λεπτών ή για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες σε οποιαδήποτε συνεχή χρονική περίοδο τριάντα (30) ημερών, η WINET HELLAS θα πιστώνει τους Συνδρομητές με το τμήμα του καταβαλλόμενου από αυτούς παγίου μηνιαίου τέλους, που αντιστοιχεί προς τη χρονική περίοδο διακοπής.
 40. Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων, ο Συνδρομητής δικαιούται να υποβάλλει αιτιολογημένη αναφορά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών εφόσον θεωρεί ότι υπάρχει πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεών της WINET HELLAS έναντί του. Εφόσον η WINET HELLAS επιβεβαιώσει με βάση τα καταγεγραμμένα τεχνικά στοιχεία το αληθές των ισχυρισμών του, προβαίνει σε σχετική αποζημίωση ή/και επιστροφή των καταβληθέντων. Σε καμία πάντως περίπτωση η WINET HELLAS δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης για έμμεσες ζημιές και διαφυγόντα κέρδη.
 41. Η WINET HELLAS δε φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο επιδιόρθωσης βλαβών που εμπλέκουν άλλους Φορείς. Η WINET HELLAS ουδεμία ευθύνη έχει για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τρίτων στα οποία αποκτά πρόσβαση ο Συνδρομητής μέσω της Σύνδεσης.
 42. Η WINET HELLAS μετά από έγγραφη ειδοποίηση με την οποία τάσσεται εύλογη προθεσμία για επανόρθωση, δύναται να διακόψει μερικώς την παροχή των Υπηρεσιών της και κατά την κρίση της να αποσυνδέσει τον Εξοπλισμό από το Σύστημα, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες μέχρι της συμμόρφωσής του, ή σε περίπτωση που προβαίνει σε πράξη ή επιτρέπει οτιδήποτε που κατά την εύλογη κρίση της WINET HELLAS μπορεί να επηρεάσει ή να θέσει σε κίνδυνο την παροχή των Υπηρεσιών. O Συνδρομητής παραμένει υπεύθυνος για όλα τα οφειλόμενα τέλη κατά την περίοδο διακοπής των Υπηρεσιών, εκτός εάν κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια η WINET HELLAS αποφασίσει διαφορετικά.
 43. Η WINET HELLAS δύναται να διακόψει τη χρήση των Υπηρεσιών προς το Συνδρομητή, λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του προς τη WINET HELLAS, μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών από την λήξη της συνδρομής του Συνδρομητή, ακόμη και μέσω του έντυπου ή ηλεκτρονικού λογαριασμού του. Κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής και μέχρι την οριστική διακοπή και κατά συνέπεια τη λύση της Σύμβασης, την αποσύνδεση του Συνδρομητή από το Σύστημα και την απώλεια της σύνδεσης που του έχει εκχωρηθεί, αυτή συνεχίζει να ισχύει και να παράγει τα έννομα αποτελέσματά της όσον αφορά τις λοιπές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Ο Συνδρομητής παραμένει υπεύθυνος για τα σχετικά οφειλόμενα τέλη κατά την περίοδο περιορισμού της χρήσης των Υπηρεσιών. Ο Συνδρομητής, κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής, δύναται να αιτηθεί την άμεση οριστική διακοπή της Σύνδεσής του.
 44. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός της, η WINET HELLAS δικαιούται να προβεί σε μονομερή οριστική διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών προς τον Συνδρομητή λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του προς τη WINET HELLAS, μόνο μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την προσωρινή διακοπή και έπειτα από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης, ακόμη και μέσω του έντυπου ή ηλεκτρονικού λογαριασμού του. Η οριστική διακοπή θα επέρχεται άμεσα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή του σε περιπτώσεις απάτης ή επανειλημμένης εκπρόθεσμης εξόφλησης ή μη εξόφλησης λογαριασμών.
 45. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής του συμβολαίου του Συνδρομητή, ο Συνδρομητής υποχρεούται να επιστρέψει τον εξοπλισμό κεραίας που του έχει παραχωρηθεί και ανήκει στην κυριότητα της WINET HELLAS.  Σε αντίθετη περίπτωση η WINET HELLAS έχει δικαίωμα να τιμολογήσει τον παρακρατούμενο εξοπλισμό και να απαιτήσει το ποσό από τον Συνδρομητή, καθώς και την υπερημερία που απορρέει από αυτό με βάση την τιμολόγηση που έχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα της και τα παραστατικά προς τον Συνδρομητή κατά την ημερομηνία εγκατάστασης.
 46. Η ισχύς της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία ενεργοποιήσεως των Υπηρεσιών.
 47. Η Ελάχιστη Διάρκεια της Σύμβασης είναι τρεις (3) μήνες, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβολαίου, όπου η Ελάχιστη Διάρκεια της Σύμβασης δύναται να διαμορφώνεται αναλόγως του Εξοπλισμού ή/και του Προγράμματος Χρήσης και η οποία αναφέρεται στην Αίτηση Συνδρομής, στον αντίστοιχο πίνακα. Μετά την πάροδο της Ελάχιστης Διάρκειας Σύμβασης, η Σύμβαση μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου.
 48. Η ισχύς της Σύμβασης λύνεται σε περίπτωση θανάτου του Συνδρομητή φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση οριστικής λύσης του Συνδρομητή νομικού προσώπου.
 49. Η WINET HELLAS με την επιφύλαξη των λοιπών δικαιωμάτων της, δύναται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα μετά από ειδοποίηση, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 50. Χωρίς τήρηση προθεσμίας, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής χρησιμοποιεί τη Σύνδεση για παράνομους σκοπούς ή μεταπώληση Υπηρεσιών ή τέλεση απάτης ή εφόσον ο Συνδρομητής δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, ή με οποιουσδήποτε άλλους όρους συμφωνίας του με τη WINET HELLAS ειδικότερης ή μεταγενέστερης της παρούσας . Η WINET HELLAS δύναται στην περίπτωση αυτή να αναζητήσει οποιεσδήποτε θετικές ή αποθετικές ζημίες έχει υποστεί από την αντισυμβατική χρήση των Υπηρεσιών αυτών.
 51. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης της WINET HELLAS για αλλαγή επωνυμίας ή μετατροπή νομικής μορφής,
 52. Σε περίπτωση πτώχευσης του Συνδρομητή, διάλυσης, εκκαθάρισης, θέσης του σε αναγκαστική διαχείριση ή θέσης του σε κατάσταση παύσης πληρωμών ή άλλης παρόμοιας καταστάσεως, είτε έχει υποβληθεί αίτηση είτε όχι.
 53. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιτρέπει ή ο ίδιος προβεί σε πράξεις που ενδέχεται να έχουν σαν αποτέλεσμα τη θέση σε κίνδυνο της παροχής Υπηρεσιών ή/και του Συστήματος.
 54. Σε περίπτωση που η Σύνδεση προκαλεί τεχνικά προβλήματα λειτουργίας του Συστήματος ή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τρίτων.
 55. O Συνδρομητής δικαιούται να τερματίσει την παρούσα οποτεδήποτε εντός της Ελάχιστης Διάρκειας Σύμβασης μόνο για σπουδαίο λόγο.
 56. Μετά το πέρας της Ελάχιστης Διάρκειας Σύμβασης, ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται τριάντα (30) ημέρες μετά τη παραλαβή από τη WINET HELLAS της σχετικής ειδοποιήσεως, εξαιρουμένων των περιπτώσεων εύλογου αιτήματος του Συνδρομητή για διαφορετικό χρόνο αποσύνδεσης.
 57. Σε περίπτωση τροποποίησης των συμβατικών όρων μονομερώς από τη WINET HELLAS ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης αζημίως, με εξαίρεση τυχόν επιδότησης Εξοπλισμού ή παγίων, εντός ενός (1) μηνός από τη σχετική κοινοποίηση.
 58. O Συνδρομητής δε μπορεί να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη έγκριση της WINET HELLAS. Η WINET HELLAS δύναται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον το κρίνει αναγκαίο για την λειτουργία της Σύμβασης και την παροχή των Υπηρεσιών.
 59. H εκχώρηση / μεταβίβαση της Σύνδεσης του Συνδρομητή σε τρίτον πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση αιτήματος μεταβίβασης. Η WINET HELLAS δύναται να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα μεταβίβασης κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
 60. Η WINET HELLAS δεν ευθύνεται έναντι των Συνδρομητών για αθέτηση των όρων της παρούσας ή για αδυναμία της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, που οφείλονται σε περιπτώσεις επέλευσης οποιουδήποτε γεγονότος ανωτέρας βίας. Τα ακόλουθα γεγονότα αποτελούν ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας: ο πόλεμος, (είτε έχει κηρυχθεί, είτε όχι), ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, θεομηνίες, σεισμοί, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπορικοί αποκλεισμοί, απεργίες, ανταπεργίες, πράξεις Ελληνικών, Κοινοτικών ή άλλων αρχών με αποφασιστικές εξουσίες, πταίσμα οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, φυσικά εμπόδια, ατμοσφαιρικές συνθήκες.
 61. Η WINET HELLAS επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί τους παρόντες όρους, οπότε και υποχρεούται να ενημερώνει τον Συνδρομητή σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις τροποποιήσεις και το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης έναν (1) μήνα πριν από την έναρξη ισχύος τους.
 62. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να δηλώνει στη WINET HELLAS εγγράφως (με e-mail ή ταχυδρομική συστημένη επιστολή) τυχόν μεταβολή των στοιχείων του (διεύθυνση, τηλέφωνο, νόμιμος εκπρόσωπος) ή των στοιχείων των Χρηστών όπως αναφέρονται στην Αίτηση Συνδρομής ή/και έχει κοινοποιήσει στη WINET HELLAS, άλλως κάθε επίδοση γίνεται εγκύρως στην δηλωθείσα επί της Αιτήσεως Συνδρομής διεύθυνση, με την επιφύλαξη της WINET HELLAS να καταγγείλει άμεσα την παρούσα.
 63. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν ενημερώσει τη WINET HELLAS για μεταβολές στοιχείων του, παρέχει ρητά το δικαίωμα στη WINET HELLAS ή/και στους υπ’ αυτήν προσκτηθέντες, αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών σκοπών της παρούσας Σύμβασης, να διασταυρώσει τις πληροφορίες αυτές με κάθε νόμιμο τρόπο.
 64. Αν είστε γονέας ή έχετε τη μέριμνα ανηλίκου που κάνει χρήση του Ιστοτόπου μας, φέρετε πλήρη την ευθύνη που απορρέει από τη χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτής.
 65. Η WINET HELLAS σε οποιαδήποτε παρεχόμενη Υπηρεσία προς τον Συνδρομητή και στην επικοινωνία της με αυτόν χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα.
 66. Κάθε ειδοποίηση του Συνδρομητή προς τη WINET HELLAS είναι έγκυρη μόνο αν γίνεται εγγράφως και ενυπογράφως, συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποστέλλεται ταχυδρομικά ή μεταδίδεται με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) με απόδειξη ορθής αποστολής μετά το πέρας αυτής ή άλλως με κάθε νόμιμο μέσο εφόσον μπορεί να αποδειχθεί η αποστολή και η ημερομηνία της. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή πιστοποιημένη σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο αποτελούν έγκυρη και δεσμευτική δήλωση βουλήσεως.
 67. Η παρούσα είναι η πλήρης και μόνη συμφωνία μεταξύ της WINET HELLAS και του Συνδρομητή, και υπερισχύει κάθε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας ή επικοινωνίας με τη WINET HELLAS, εξαιρουμένων τυχόν ειδικότερων συμφωνιών ταυτόχρονων με την παρούσα.
 1. Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης δηλώνετε ότι είστε ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω. Αν η ηλικία σας είναι μικρότερη των δέκα οχτώ (18) ετών αλλά μεγαλύτερη των δέκα τριών (13), έχετε δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών μας αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος να αποδέχεται τους παρόντες όρους. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ενώ, αντιστοίχως, η Επιχείρησή μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρήση αυτή.
 1. Η παρούσα διέπετε από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά θα ανακύπτει μεταξύ της WINET HELLAS και του Συνδρομητή, εφόσον δεν επιλύεται με φιλικό διακανονισμό ή με διαδικασία εξώδικης επίλυσης διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Καταναλωτή (http://www.synigoroskatanaloti.gr) ή/και άλλου φορέα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία, θα επιλύεται από τα κατά νόμο αρμόδια Δικαστήρια. Εφόσον η σύμβαση έχει συναφθεί μέσω διαδικτύου ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου, ο Συνδρομητής μπορεί να υποβάλει την τυχόν διαφορά του, σε διαδικασία επίλυσης μέσω της ενιαίας πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ) που εξυπηρετεί όλες τις χώρες της ΕΕ (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show).